بخدا درست نیست که کمانچه چنین صدایی داره، آقا مگه تقصیر ماست؟ به ما چه؟ خون به دل ما چرا میکنی؟

Advertisements