الت تو اون ستاد کل نیروهای مسلحی که فردا رو تعطیل نکرد.