یک هفته اس میخوام یه چند خط شعر حفظ کنم، نمیتونم، حتی یادم نیست قبلا چطوری شعر حفظ میکردیم، مغزی نمونده دیگه.

Advertisements