شیش صب تا نه شب، بابت نه ساعتش صد و شصت و چهار تومن میگیرم. بعد به ما میگن گشاد و تنبل و این صحبتا.

Advertisements