از تاثییر محیط گفتم؟ میدونید اخه من باید در هر زمینه‌ای یه گهی بخورم.

Advertisements