سال سگ که برسه، تازه نه ماه دیگه مونده، دقیق اندازه یه زائیدن.

Advertisements