شاید واقعی‌ترین رفتن رو بتونیم اینجوری تعریف کنیم که برگردی بگی آقا نادر بریم؟ بریم.

Advertisements