بعد عمری یه کلیپ از امینم دیدم، گویا موهاشو مشکی کرده، اینم تغییر کرد،قبول کرد.

Advertisements