شما سرزمین خوبان تو گوگل سرچ کنی حتی تو نقشه آدرس میاره برات، بعد ما نشستیم اینجا به بطالت.

Advertisements