با این سن هنوز نفهمیدم چرا من باید برم دیدنشون، زنگ بزنم حالشون بپرسم و اگه نکنم ادم بیمعرفت و ان و گه هستم.

Advertisements