یه کتاب از دست فروشای انقلاب خریدم، فک کنم تنها کتاب موجود تو ایران باشه، هیچ کسخلی کتاب جبران خلیل جبران به عربی نمیخره که من خریدم.