اقا غم انگیزتر از سرکار رفتن و مدرسه رفتن بعد از عید، امان از پادگان رفتن.