یعنی الان یدونه از این پتو افغانیا داشتم نصف غم فردا کم میکرد.