اقا میدونیم دیگه، عید قشنگ فرصت فکر کردن و افسوس و حسرت به همه دوران گذشته اس، یعنی وای به اون روزی که ادمی به حرف بیاد.