اقا زدم بالاخره، از جنگلی بودن در اومدم.

Advertisements