هرچی بیشتر خودمو به کسخلی و تارک دنیایی و رد بودن میزنم، باز کسخلتر از خودم با لبخند از کنارم رد میشن یا میان ارتباط برقرار کنن.عجیبه.