گفتن نداره، از منم نیست ولی خب یه کتاب آشپزی هست که هزارو چند صد ساله هر آشپزی از روش میخواد غذا درست کنه به مشکل میخوره و غذا درست در نمیاد، ولی خب مشکل که از کتاب نیست همه میدونیم که آشپزا اشتباه میکنن فقط نمیدونم چرا عرعر نمیکنم.

Advertisements