هرجی میشه باید بدویی بیای اینجا بنویسی؟ عجب کار عبثی است وبلاگ نوشتن.