ریچل میخواست بره پاریس، جویی چقدر منطقی برخورد کرد، همون.

Advertisements