در مورد حد تسلیم و شکست و اینا گفته بودم قبلا، نه؟

Advertisements