دوباره زنگ زدم گفتم یه بار دیگه وسط حرفم تلفنُ قطع کنی میام شلوارتُ در میارم ازگل، بعد خودم قطع کردم.نه خودم فهمیدم چی شد نه یارو فهمید، کلا دیگه نمیفهمم دارم چی میگم، چیکار میکنم، کلمات عجیب از کجا میان.