گاه آن کس که به رفتن چمدان می بندد

رفتنی نیست، دو چشم نگران می خواهد