ما کلا جنبیم، به هرچی دست میزنیم، هر کاری بخوایم بکنیم خراب میشه.

Advertisements