من در پي خويشم ، به تو بر مي خورم اما
آن سان شده ام گم که به من دسترسي نيست

Advertisements