یکی از تنهاهای ساختمون به طرز غریبی مرد، موجی از وحشت ساختمونُ گرفته، همه تنهان.

Advertisements