شمام زن حامله میبینین خنده‌اتون میگیره یا فقط منم ؟