ای کاش حرفای داداش شهید باقریُ تو برنامه شناسنامه میدیدن

ای کاش حداقل همین حرفای خودیاییُ میدونستین

کاش مشارکت مردمی عراق تو جنگ و مشارکت ایرانیا تو جنگُ میدونستین

حالا عراق شده دوست و برادر

Advertisements