من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

 

Advertisements