برای ثبت در جریده عالم می‌گم، از بهترین ابگوشت‌های دنیارو امشب خوردم، هزار الله اکبر.