چرا ما تا این زرد و قرمزا رو می بینیم بند دلمون پاره میشه؟ پس کدوم رنگا قراره حالمونو خوب کنه؟