هرجوری نگاه کنی، به هر چشمی، به هر روشی، با کمترین یا بیشترین قوای جنسی، دخترای فنی اصلا خوشگل نیستن متاسفانه.

Advertisements