خسته ای گفت که زاریم ، ز ما در گذرید.

Advertisements