جرات ندارم با کسی درمیون بزارم. به همکارم گفتم، نیم ساعت بعدش زنگ زد گفت به هیشکی نگو، از کسی نظر نخواه.