فک میکنین عرضه ندارم؟ بله عرضه ندارم، ولی در کل گه میخورین که درموردم فک میکنین.

 

Advertisements