کسی یادش نمیاد ولی سالها بود که فکر میکنم که جنگجویی بودم که نجنگیده شکست خوردم، موضوع اینجاس که من هیچ وقت جنگجو نبودم، هیچ وقت واسه بدست اوردن چیزی نجنگیدم، جنگیدن که هیچ حتی تلاش هم نکردم.