وقتی هیچ جوره انگیزه ای نیست، باید شکست رو پذیرفت.