قلب ستاره روشن نیست، ستاره ها هیچ نوری ندارن، خیلی از اینایی هم که داریم می‌بینیم، سالهاس که مردن، ما انقدری که دوریم، ازشون بی خبریم. شاشیدم به این امید دادنا.

Advertisements