داشت «وعده وصل ميدهی ليک وفا نمی کُنی» می‌خوند، یهو تموم شد علیرضا قربانی گفت بی تو به سامان نرسد ای سر و سامان همه تو.

الله اکبر.