استادی که تو امتحان ماتریس پنج در پنج بده مادرش خرابه، بدون شک.

 

Advertisements