شاشیدم تو قبر بسل با این توابع تخیلیش.

 

Advertisements