جزوه استادشونُ برداشتن چاپش کردن، اسمشُ گذاشتن کتاب، بعد خودشون که استاد شدن اومدن از اون کتاب دارن جزوه میگن، نه اول داره، نه اخر داره، نه توضیح داره، نه نکته داره، هیچی، بعد همش هم انتظار داردن ادم با ادب باشه و حرف زشت نزنه.