خداییش هرطور حساب کنیم این وضعیت غیر منصفانه‌اس، با این وضع می‌رسی خونه حداقل یه ماچ و بوسی چیزی باید باشه تو خونه.

Advertisements