حقوق ندادن، میخوام کفش بخرم، حقوق ندادن، اینم از روزگار ماس.