یه کلیپ باباکرم دیدم، تو انتخاب لباس واسه زنا قطعا توجیه نبودن که موضوع اهنگ چیه.