جالبیش اینه که همون روز که به پالت میگی شاش خالی باید از دوتا اهنگاش خوشت بیاد و هزاربار گوش کنی تا شاید از سرت بیوفتن.

 

Advertisements