چشممون به دَر خشک شده کسی نـیومده ملاقات… انصافانست ؟

 

Advertisements