همین که بلاگفا دو هفته‌اس اینطوری بگا رفته، باور کنین از اه و نفرینای ما بوده، تف به قبر شیرازی یا هر دیوث دیگه‌ای که صاحابش هست.