در اثبات این موضوع میشه گفت که با من به هیچ کسی خوش نمیگذره.