اون یارو بود داستان علی گندابی تعریف میکرد، صب یادش افتادم، خودش که نه، مادرش.