تمام زندگیم به ادا گذشته بعد میگم مرگ بر ادا، من ادام، مرگ بر خودم.